Ulga rehabilitacyjna- o co możesz się starać?

Osoba niepełnosprawna będąca podatnikiem lub podatnik, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i nie tylko. Warto wiedzieć jakie wydatki można odliczyć od dochodu w corocznym rozliczeniu podatkowym.

Jakie warunki trzeba spełnić, by starać się o ulgę rehabilitacyjną?

Osoba, która posiada status osoby niepełnosprawnej, może starać się o ulgę rehabilitacyjną. Status osoby niepełnosprawnej musi być potwierdzony dokumentami, które zostały wymienione w ustawie. Ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom, na których utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Wydatek w takim przypadku musi ponieść opiekun, a nie osoba niepełnosprawna.

Dwa rodzaje dokumentów są podstawą dokonywania odliczeń: dowód na to, że podatnik jest osobą niepełnosprawną wskazaną w ustawie albo w przypadku opiekunów- dowód pokrewieństwa łącznie z dowodem zakwalifikowania osoby jako niepełnosprawnej oraz łącznie z powyższymi dowodami dowód dokumentujący poniesienie wydatku.

Na jakie cele przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów: rehabilitację (sprzęt, leki) oraz ułatwianie wykonywania czynności życiowych, czyli sprzęt zarówno ortopedyczno-medyczny, jak i przystosowujący np. uchwyty dla niepełnosprawnych. Wydatki muszą być finansowane ze środków własnych. Innymi słowy osoba trzecia nie może pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną, gdyż ta straci prawo do ulgi. Wyjątkiem jest, gdy wydatki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna. Ponadto wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Uchwyty dla niepełnosprawnych, leki, a nawet turnus rehabilitacyjny.

Celami, które uprawniają do ulgi, są wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, czyli np. poręcze, uchwyty dla niepełnosprawnych. Ulgę można otrzymać w związku z przystosowaniem pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Poza tym zakupy wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności również są objęte ulgą podatkową. Istotne jest, że do wydatków można dołączyć odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-leczniczych, a także odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Osoba niepełnosprawna, która opłaca przewodników osób niewidomych, może doliczyć to do wydatków na rehabilitację. Obejmuje to również utrzymanie psa przewodnika, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby. Poza tym wydatki na tłumacza języka migowego, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, również są zaliczane do wydatków na rehabilitację. Leki- w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł również będą zaliczane do ulgi rehabilitacyjnej. Ulga rehabilitacyjna dotyczy również odpłatnego, koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.